امروز : دوشنبه 22 ارديبهشت 1399
مدیران و معاونان

ما معتقدیم تعامل برند مهم در برقراری ارتباط است. نوآوری های واقعی و یک تجربه مثبت مشتری قلب ارتباطات موفق است. نوآوری های واقعی و یک تجربه مثبت مشتری قلب ارتباطات موفق است.یک تجربه مثبت مشتری قلب ارتباطات موفق است. ما معتقدیم تعامل برند مهم در برقراری ارتباط است. نوآوری های واقعی و یک تجربه مثبت مشتری قلب ارتباطات موفق است. نوآوری های واقعی و یک تجربه مثبت مشتری قلب ارتباطات موفق است.یک تجربه مثبت مشتری قلب ارتباطات موفق است.

مهندس رضایی
مدیر کل

راه های ارتباطی با مدیر کل

مهندس محمدی
معاونت کل

راه های ارتباطی با معاونت کل

مهندس خسروی
معاونت اجرایی

راه های ارتباطی با معاونت اجرایی

مهندس نیک خواه
معاونت داخلی

راه های ارتباطی با معاونت داخلی