کار آفرینی و فن آوری ایران - کفا (دانش بنیان)

در راستای انجام وظایف محوله در حوزه ارزیابی و نظارت و در مسیر کسب رضایتمندی متولیان حوزه فناوری های پیشرفته می توان به انتخاب این شرکت به عنوان کارگزار برگزیده ارزیابی دانش بنیان از سال 1393 تا کنون از جانب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و از جانب صندوق نوآوری و شکوفایی در سال های 1394 و 1395 و 1396 و 1397 اشاره نمود.

فعالیت ها

 1. ارزیابی مالی
 2. ارزیابی فنی

سابقه همکاری

 1. کارگزار ارزیابی پارک فناوری پردیس در ارزیابی درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی مستقر
 2. کارگزار ارزیابی پارک علم و فناوری شریف در ارزیابی درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی مستقر
 3. کارگزار ارزیابی صندوق نوآوری و شکوفایی در ارائه تسهیلات، لیزینگ و سرمایه گذاری
 4. کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه نظارت بر قراردادهای ارائه تسهیلات، لیزینگ و هم سرمایه گذاری
 5. کارگزار ارزیابی کار گروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان در ارزیابی شرکت های دانش بنیان، ارزیابی مالکیت و ارزیابی گمرگی
 6. کارگزار ارزیابی مرکز فن بازار ملی ایران در ارزیابی فنی اختراعات جهت ورود به بازار دارائی های فکری
 7. کارگزار ارزیابی صندوق توسعه فناوری های نوین در ارائه تسهیلات و صدور ضمانتنامه
 8. همکاری با کار گروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان در ممیزی گزارشات سایر کارگزاران ارزیابی و آموزش کارشناسان ارزیابی دانش بنیان
 9. همکاری با کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان به عنوان سردبیر حوزه تجاری سازی
 10. همکاری با سردبیر الکترونیک کار گروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان در ارزیابی تخصصی حوزه الکترونیک
 11. کارگزار ارزیابی صندوق حمایت از صنایع الکترونیک (صحا)
 12. کارگزار ارزیابی ستاد فناوری های نرم و هویت ساز

پست الکترونیکی :

رابط شبکه :

تلفن : 02166555824

استان های محل فعالیت : تهران